Viši razredi osnovne škole i Gimnazija

Le college (koledž) je nakon nižih razreda osnovne škole sledeći nivo obrazovanja. Traje četiri godine i čine ga sledeći razredi: šesti, peti, četvrti i treći (odnosno od šestog do završetka devetog razreda osnovne škole po školskom sistemu Crne Gore), strukturno razvrstanih po nastavnim ciklusima. Nakon toga slijede tri razreda srednje škole.

EFEP pruža mogućnost pohađanja koledža i srednje škole u saradnji sa Centrom za Nacionalno Obrazovanje na Daljinu (CNED) pri Ministarstvu Nacionalnog obrazovanja Francuske.

ORGANIZACIJA NASTAVE

Svaki upisani učenik dobija direktno materijale od CNED-a koji se obrađuju u školi sa nastavnim kadrom. Nastavnici prate rad učenika, pomažu im da savladaju gradivo, daju sugestije …

Evaluacija znanja se vrši na osnovu domaćih zadataka koje je učenik poslao CNED-u. Broj zadataka se razlikuje prema predmetu i razredu, od 8 do 16 po školskoj godini. Prelazak u sledeći razred odlučuje nastavni tim CNED-a, koji uzima u obzir i mišljenje nastavnog tima EFEP-a.

Nakon sticanja francuske maturske diplome Baccalauréat, naši đaci mogu nastaviti visoko obrazovanje u Francuskoj ili u inostranstvu gdje je ova diploma veoma priznata.

Učenici takođe pohađaju časove crnogorskog i engleskog jezika tokom koledža i srednje škole.

Nastava je organizovana prema disciplinama: francuski jezik, matematika, istorija-geografija, građansko vaspitanje, strani jezici, nauka o životu i planeti, fizika i hemija, tehnologija, fizičko i sportsko vaspitanje, primijenjena umjetnost, muzičko obrazovanje.

Predmeti koji se predaju u srednjoj školi zavise od usmjerenja koje učenik odabere.